eco farming logo

Home
Národný register PDF Tlačiť E-mail

 

DysCom SK v Národnom registri učebníc:

Informácie o DysCom SK nájdete aj na edičnom portáli Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky.

Digitálne technológie pre zlepšenie vyučovacieho procesu odporúčané MŠVVaM SR.

 

Elektronický zdroj : Národný register učebníc uvedený na edičnom portáli, v zozname materiálnych dididaktických prostriedkov odporúčaných Ministerstvom školstva SR, viď. elektronický

zdroj, strana 91 link: Zoznam didaktických prostriedkov


Program DysCom Sk autorky PaedDr. Sandry Srholcovej je uvedený a evidovaný v Národnom registri učebníc, ktorý je zoznamom všetkých ministerstvom schválených alebo odporúčaných učebníc, zverejnených na webovom sídle www.edicnyportal.sk

Program DysCom Sk autorky PaedDr. Sandry Srholcovej je v zozname materiálnych didaktických prostriedkov odporúčaných Ministerstvom školstva SR uvedenom v Národnom registri učebníc ministerstva.

Ministerstvo školstva SR odporúča učebnú pomôcku DysCom SK na jej používanie pri výchovno- vzdelávacej a poradenskej činnosti so zameraním na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov s ťažkosťami s osvojovaním čítania a písania v školách a poradenských zariadeniach.

Učebná pomôcka program DysCom SK je určená pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale aj pre deti a žiakov z odlišného jazykového alebo sociokultúrneho prostredia a to v materských, základných aj špeciálnych základných školách a v poradenských zariadeniach.

Registrácia programu na Ministerstve školstva SR:

Učebná pomôcka program DysCom SK je zaregistrovaná na Ministerstve školstva SR na meno autorky programu PaedDr. Sandry Srholcovej pod číslom:

CD-2007-23443/47459-1:914

Ďalšie informácie o programe viď. elektronický zdroj: Interný metodický materiál ŠŠI
Kompenzačné a špeciálne učebné pomôcky pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Elektronický zdroj - odkaz na link (Pedagogicko-organizačné pokyny str. 35): 

 


Powered by Dyscom.sk . Designed by Frantisek Lee