eco farming logo

Home Informácie Manuál
Manual PDF Tlačiť E-mail

 

DysCom SK 3.1.0

multimediálny vzdelávací program pre deti so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, ale aj pre deti bez špeciálnych potrieb v slovenskom jazyku.

Digitálne technológie, ktoré prinášajú výrazné zlepšenie vyučovacieho procesu, odporúčané MŠVVaM SR.

 

 

Dysocm

Program DysCom SK je najnovší (veľmi pútavý pre deti), odborne a profesionálne spracovaný program na Slovensku určený všetkým deťom, ktoré majú z najrôznejších dôvodov ťažkosti pri osvojovaní čítania, písania a pri získavaní jazykových vedomostí, pre potreby úspešnej komunikácie v našom kultúrnom prostredí.

Program vychádza v ústrety deťom,  ktoré potrebujú dlhodobo alebo krátkodobo špeciálnu vyučovaciu či vzdelávaciu podporu.

Program slúži ako vynikajúci a nevyhnutný pomocník pre prácu každého pedagóga, špeciálneho pedagóga, výchovného poradcu, psychológa, ale i rodiča pre prácu s deťmi doma.


Počítač ako terapia
Učenie s porozumením

 

Audiovizuálny program ponúka štyri základné oblasti podpory:

1.  ORIENTÁCIA - v týchto častiach sa rozvíja a precvičuje: pravo - ľavá a priestorová orientácia, orientácia v rovine, v rade (poradie),orientácia v čase,  určovanie smeru.

2. ČÍTANIE - od prvého zoznamovania sa s písmenami v predškolskom veku v MŠ alebo v prípravných ročníkoch až po texty pre žiakov vyšších ročníkov na 2. stupni , či žiakov špeciálnych škôl ŠZŠ.

3. PÍSANIE - rozvíjanie gramatickej, obsahovej stránky jazyka a fonematického uvedomovania so zameraním na jazykové zručnosti, ktoré sú náplňou vzdelávacích programov základnej školy na 1. stupni a programov pre špeciálne školy.

4. ROZVOJ ZRAKOVÉHO VNÍMANIA - má za úlohu cielené rozvíjanie a reedukáciu zrakového vnímania, pravo-ľavej orientácie, priestorového vnímania a vizuomotoriky detí od predškolského veku až po 2. stupeň ZŠ a  špeciálnych škôl.

 

 

obr.1 - Hlavné menu, ktoré sa člení na množstvo ďalších častí

 

V programe je možné nastaviť si stupeň obťažnosti vzhľadom k veku, vedomostiam, ale i rôzne stupne rýchlosti prispôsobujúce sa schopnostiam dieťaťa. Je tu veľa ďalších iných možností, ktoré si môžeme prispôsobiť podľa individuálnej potreby dieťaťu. Program obsahuje i texty v rómčine. Program je pestro ilustračne obohatený /počtom asi 1 500 obrázkov/. DysCom Sk je komplexný a so svojou variabilitou použiteľný pre širokú škálu jak vekovú, tak rôznej úrovne rozvoja mentálnych schopností, znalostí a vedomostí detí. Tým, že je program variabilný, umožňuje individuálnu prácu pre každé jednotlivé dieťa, čo je pri reedukácii s týmito deťmi to najdôležitejšie.

Novým a významným prvkom programu je jeho audiovizuálne spracovanie (ozvučenie hlasom), ktorý Vás bude sprevádzať jeho celou časťou. Dieťa si tak môže vybrať či chce, aby mu bolo každé  jednotlivé zadanie úlohy (písmená, slová, vety v cvičeniach) zároveň aj povedané (prečítané) nahlas. Táto možnosť sa dá zapnúť ale aj vypnúť podľa želania či potreby.

Program obsahuje okamžité hlásenie chýb.

Program si tak vie sám skontrolovať správnosť vyriešenia každej jednotlivej úlohy.

Dieťa či dospelý hneď následne po každej jednotlivej úlohe dostane vtipný oznam, ak urobil chybu a upozornenie, ak vyriešenie úlohy nebolo správne.

Dôležitým prvkom programu sú motivačné hry, ktoré nasledujú po niekoľkých splnených úlohách.

Tieto hry napomáhajú udržiavať dlhšiu pozornosť a koncentráciu dieťaťa pri práci s cvičeniami.

Ako často chceme, aby sa hry objavovali počas cvičení si môžeme nastaviť presne podľa individuálnej potreby.

Minimálne parametre PC pre používanie produktu

Grafická karta s High color s rozlíšením od 1024x768, 650 MB voľného priestoru na pevnom disku  Windows 7, 8,10,11

 

 

Stiahni si manual v pdf formate zadarmo

 

DysCom SK - informačný list


© 2007-2024 PaedDr. Srholcová Sandra

Všetky práva vyhradené

 


Powered by Dyscom.sk . Designed by Frantisek Lee