eco farming logo

Home Informácie
Komu je program DysCom SK určený PDF Tlačiť E-mail

 

Deťom so špecialnymi výchovno-vzdelavacími potrebami:

 

-              žiaci s vývinovými poruchami učenia (ako je napr. dyslexia = porucha čítania, dysgrafia = porucha písania, dysortografia = porucha pravopisu)

-              s poruchami správania

-              s mentálnym postihnutím

-              zdravotným postihnutím, zdravotne oslabeným a chorým

-              sluchovým postihnutím

-              zrakovým postihnutím

-              telesným postihnutím

-              s narušenou komunikačnou schopnosťou

-              s autizmom

-              žiakom s poruchami psychického alebo sociálneho vývinu

-              deti viacnásobne postihnuté:

Deťom či žiakom bez špeciálnych potrieb (s intaktným intelektom z bežných škôl) napr. :

-              deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

-              deti, ktoré potrebujú cielenú podporu napr. z dôvodu dlhšej absencie  v škole

-              deti (event. dospelí) z odlišného jazykového prostredia

-              deti z iného sociokultúrneho prostredia

-              deti demotivované vplyvom dlhodobej „školskej neúspešnosti“

-              deti nadané a talentované

 

 

Počítačový program DysCom Sk je možné využívať v:

 

-          Základných školách

-          Špeciálnych základných školách

-          Centrách poradenstva a prevencie (CPP)

-          Špecializovaných centrách poradenstva a prevencie (ŠCPP)

-          Materských školách

-          Detských integračných centrách

-          Centrách pre deti a rodiny (Detských domovoch)

-          Domovoch sociálnych služieb pre deti

-          nemocniciach so základnou školou

-          centrách voľného času

-          v zariadeniach výchovnej prevencie a náhradnej výchovy:

-          Liečebno - výchovných sanatóriách pre deti

-          Reedukačných centrách

-          Diagnostických centrách

-          využitie programu pri práci s deťmi doma (napr. aj u detí oslobodených od povinnej škol. dochádzky).

 

Tento počítačový program je registrovaný na Ministerstve školstva SR a odporúčaný ministerstvom ako učebná pomôcka na jej používanie pri výchovno - vzdelávacej a poradenskej činnosti žiakov v rozličných školách a poradenských zariadeniach.

 

 

 

 


Powered by Dyscom.sk . Designed by Frantisek Lee